آخرین شماره منتشر شده


دوفصلنامه هنر اسلامی شماره 25
سال دوازدهم، پاییز-زمستان 1395

پژوهش‌هنر
مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن سینا و میرحیدر در دوبعد فلسفی و تجسمی
سید سعید سید احمدی‌زاویه، افرا خاکزاد

کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصور تحلیل دو اثر: «کشتن اسفندیار ارجاسب را در رویین دژ »
رضوان صادقزاده

عناصر بصری رویدادهای زندگی پیامبر اسلام (ص) در نگاره‌های جامع التواریخ
مهناز شایسته‌فر، شهین عبدالکریمی

بازشناسی ویژگی‌های معماری ایران و بازتاب آن در معماری عثمانی (مطالعه تطبیقی تزئینات در مدارس آناتولیایی و معماری ایرانی)
ندا بلانیان، حسین سلطان زاده،‌ سید علی اکبر صارمی،‌ شروین میرشاهزاده

درآمدی بر گونه‌‌شناسی نقوش انسانی سفال‌های زرین فام سده‌های میانه اسلامی ری و کاشان
سید هاشم حسینی، سمانه شیرخانی

بررسی تطبیقی گلیم بافت‌های معاصر و کهن شهر اردبیل از لحاظ طرح، رنگ و بافت
الهام صادق‌پوری، سیامک صفاپور،‌ رسول روفه‌گر‌حق