شرایط ارسال مقاله

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقالات

مقالات خود را طبق فرمت فایل ورد که در زیر آمده است چیدمان کنید.