دفتر نشریه مطالعات هنراسلامی در جهت سامان‌دهی سایت جدید نشریه از نویسندگان

محترمی که نامه پذیرش مقاله برای شماره‌هایی که هنوز چاپ نشده‌اند را دریافت کرده‌اند

تقاضا دارد تصویری از نامه پذیرش را از طریق راه ارتباطی اعلام شده ارسال بفرمایند. باتشکر