نویسندگان محترمی که نامه پذیرش برا ی انتشار در شماره 26 دریافت کرده‌اند، لطفا مقالات خود را طبق الگوی فایل وردی زیر آماده و سپس به دفتر نشریه ارسال کنید.

تذکر: برای راحتی وسرعت بخشیدن به کار متن مقاله خود را به همین فایل ورد نمونه انتقال بدهید و دیگری نیازی به باز کردن پرونده جدید در برنامه آفیس نیست. با تشکر

 

دنلود فایل وردی قالب نشریه – نگارش