امتیاز ویژه برای مقالات انگلیسی

نشریه از چاپ مقالات به زبان انگلیسی استقبال می کند و این گونه مقالات به صورت ویژه در روند بررسی دفتر نشریه قرار می گیرند

دریافت-مقاله-انگلیسی