فروشگاه

دوفصلنامه هنراسلامی شماره 25
2019-05-04
تک مقاله شماره 25 / مقاله دوم
2019-05-04
نمایش همه

تک مقاله شماره 25 / مقاله اول

150,000 ریال

توضیحات

مقایسه سیمای جبرییل در معراج‌نامه‌های ابن سینا و میرحیدر در دوبعد فلسفی و تجسمی
سید سعید سید احمدی‌زاویه، افرا خاکزاد