فروشگاه

تک مقاله شماره 28 / مقاله ششم
2019-05-06
تک مقاله شماره 32 / مقاله دوم
2019-05-08
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله اول

150,000 ریال

توضیحات

مطالعه تطبیقی پارچه های مورد استفاده در لباس زنان دوره صفوی و قاجار با استفاده از نرم افزار SPSS[1]

نویسنده اول (فاطمه دهقانی)[2]

نویسنده دوم (ابوالفضل داودی رکن آبادی)[3]

نویسنده سوم (ابوالقاسم دادور)[4]

[1]  مقاله پیش رو، برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه دهقانی با عنوان “مطالعه تطبیقی پوشاک بانوان صفوی و قاجار” به راهنمایی دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی، دکتر ابوالقاسم دادور در دانشگاه آزاد اسلامی یزد است.

[2] . دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهش هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران fatemeh.dehghany13@gmail.com

[3] . استادیار، گروه پژوهش هنر واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

[4] . دانشیار، گروه پژوهش هنر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران