فروشگاه

تک مقاله شماره 32 / مقاله اول
2019-05-08
تک مقاله شماره 32 / مقاله سوم
2019-05-08
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله دوم

150,000 ریال

توضیحات

نگرشی هندسی و مفهومی به زمینه‌های گره ده تند و کند هنر گره‌چینی

 

 نویسنده اول (مجید دهشتی)[1]

نویسنده دوم(مهدی خوش‌نژاد)[2]

نویسنده سوم(سیده مریم حسینی)[3]

[1] . نویسنده مسئول،کارشناس ارشد معماری  Deheshti_m@yahoo.com

[2] . نویسنده دوم، معمار تجربی، کارشناس مکانیک m571khosh@gmail.com

[3] . نویسنده سوم، کارشناس ارشد معماری پایدار و طراحی شهری hosseini.iust@yahoo.com