فروشگاه

تک مقاله شماره 32 / مقاله چهارم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تک مقاله شماره 32 / مقاله ششم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله پنجم

150,000 ریال

توضیحات

فرش به مثابه نماد؛

بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی(12 هـ.ق) [1]

مهلا تختی[2]

دکتر رضا افهمی[3]

دکتر جواد نیستانی[4]

1مقاله مستخرج از رساله دکتری مهلا تختی در رشته پژوهش هنر، با عنوان ” تاثیر تحولات نظام مدیریت تولید بر فرش دستباف دوره قاجار” به راهنمایی دکتر رضا افهمی و مشاوره دکتر جواد نیستانی می باشد.

[2]  دانشجوی دکتری پژوهش هنر-دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس تهران-mahla.takhti@gmail.com

[3]  دانشیار گروه پژوهش هنر-دانشکده هنر و معماری- دانشگاه تربیت مدرس تهران reza.afhami@gmail.com (نویسنده مسئول)

[4]  دانشیار گروه باستان شناسی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس تهران jneyestani@modares.ac.ir