فروشگاه

تک مقاله شماره 32 / مقاله سوم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تک مقاله شماره 32 / مقاله پنجم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله چهارم

150,000 ریال

توضیحات

زیبایی شناسی نسخه چاپ سنگی «روضه المجاهدین /مختارنامه» کتابخانه تبریز

مریم متفکرآزاد[1]

[1] -مربی،دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،ایران   mmotafakkerazad@yahoo.com/ m.motafakker@tabriziau.ac.ir